Home/Projekty/Granty na granty
Granty na granty 2016-11-14T14:14:27+00:00
PROJEKT GRANTY NA GRANTY 2016
Przyznanie środków finansowych przez MNiSW na koszty przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej HORYZONT 2020
Okres przygotowania wniosku projektowego: 1.02.2016 r. – 29.08.2016 r.
W celu przygotowania wniosku przeprowadzono następujące działania:

Działanie 1. Przeprowadzenie diagnozy w zakresie teorii i praktyki dzielenia się wiedzą dotyczącej badań naukowych związanych z problemami socjonaukowymi (ang. Socio-Scientific Issues SSI) i upowszechniania ich wyników na poziomie lokalnym i regionalnym.

Opracowanie wniosku w ramach Programu Horyzont 2020 wymagało przeprowadzenia diagnozy w zakresie teorii i praktyki transferu wiedzy na temat badań naukowych w zakresie problemów socjonaukowych (ochrona środowiska, bioróżnorodność, choroby XXI wieku i in.) na poziomie lokalnym (krajowym, w krajach partnerskich będących członkami konsorcjum) i regionalnym (międzynarodowym, europejskim) Badania takie wymagają odpowiedzialnego podejścia merytorycznego, metodologicznego i organizacyjnego, gdyż ich wyniki wpływają na planowanie kolejnych działań o kluczowym znaczeniu dla polityki edukacyjnej i budowania społeczeństwa opartego na wiedzy.

W fazie początkowej realizacji tego zadania opracowano pilotażowe narzędzia badawcze – kwestionariusze ankiet i arkusze obserwacji dla badań netnograficznych w celu walidacji dotychczasowych sposobów dzielenia się  wiedzą dotyczącą badań naukowych w zakresie problemów socjonaukowych i  wpływu narzędzi komunikacji naukowej na wiedzę instytucji i osób zaangażowanych w proces transferu wiedzy między uniwersytetem, szkołą wraz z jej otoczeniem, instytucjami edukacji pozaformalnej, samorządem lokalnym, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi.

Działanie 2. Weryfikacja istniejącego stanu wiedzy w zakresie tematyki wniosku projektowego (state of art) m.in. w trakcie spotkań naukowych na konferencjach międzynarodowych

Weryfikacja dotychczasowej teorii i praktyki dzielenia się wiedzą na ten temat stanowiła ważny punkt wyjścia dla stworzenia nowego środowiska transferu i dzielenia się wiedzą (Platforma dzielenia się Wiedzą) zarówno wśród ekspertów, jak i nowicjuszy podejmujących badania na gruncie krajowym i międzynarodowym, europejskim.

W celu pogłębionej analizy dotychczasowej teorii i praktyki dzielenia się wiedzą w zakresie problemów socjonaukowych 2 członków konsorcjum ze strony wnioskodawcy wzięło udział w konferencji naukowej zakładającej wymianę doświadczeń w zakresie tematyki projektu tj. Science and Teachnology Education for a Peaceful and Equitable World, XVII IOSTE 11-16 lipca 2016 Braga, Portugalia

Działanie 3. Zawiązanie konsorcjum – spotkanie robocze partnerów projektu

Utworzenie konsorcjum poprzedziła wizyta przedstawicieli partnerów w kraju koordynatora konsorcjum czyli w Polsce. W czasie wizyty zostały przydzielone zadania projektowe poszczególnym członkom konsorcjum, określona została odpowiedzialność stron oraz ujednolicenie zdań rozbieżnych wewnątrz konsorcjum. Ponadto w trakcie wizyty wypracowano wspólną wizję modelu dzielenia się wiedzą w zakresie problemów socjonaukowych oraz możliwości ewaluacji projektu w postaci spójnych wyników projektu meta-badawczego (badania dotyczące planowanych i prowadzonych badań w oparciu o wiedzę udostępnioną w projekcie).

Działanie 4. Przygotowanie wniosku projektowego w ramach programu Horyzont 2020.

Wniosek projektowy w warstwie koncepcyjnej został przygotowany przez koordynatora konsorcjum we współpracy z partnerami projektu. Koordynator konsorcjum dokonał pierwotnej wyceny kosztów w projekcie, natomiast dokładne opracowanie budżetu, przygotowanie wniosku zgodnie z kryteriami oceny formalnej i merytorycznej wynikającymi z wymogów konkursowych powierzono zewnętrznej firmie posiadającej doświadczenie w przygotowaniu wniosków do Programów Ramowych i/lub Programu Horyzont 2020.